Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1  Inleidende bepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:
VakanZ.nl: de reisorganisator die vakantieaccommodaties aanbiedt en daarbij optreedt als bemiddelaar, waarbij de huurder alleen een vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.
Huurder: een (natuurlijk) persoon die een accommodatie uit het aanbod van VakanZ.nl heeft geboekt of wenst te boeken.
Medehuurder: degene die samen met de huurder in het vakantiehuis verblijft.
Gasten: de algemene aanduiding voor alle personen die op het vakantiepark verblijven.
Verhuurder: degene die verantwoordelijk is voor de accommodatie en in de meeste gevallen eigenaar is.

Artikel 2   Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle huurovereenkomsten die betrekking hebben op VakanZ.nl. Afwijkende afspraken of regelingen gelden alleen indien deze schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van VakanZ.nl.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen VakanZ.nl en consumenten en niet op rechtsverhoudingen tussen VakanZ.nl en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

Artikel 3  Huurprijzen en bijkomende kosten
Prijzen zoals vermeld op de website VakanZ.nl, in brochures en andere uitingen zijn inclusief omzetbelasting maar exclusief kosten van een annulering- en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijkomende kosten zoals energiekosten, eindschoonmaak en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen (toeristenbelasting) worden apart vermeld op zowel de website als de factuur.

Artikel 4  Toeristenbelasting  
Indien toeristenbelasting van toepassing is, staat de indicatie van deze kosten op de website. De hoogte van deze belasting kan wijzigen door tussentijdse verhogingen. Het uiteindelijke bedrag dat ter plaatse betaald moet worden kan dus enigszins afwijken.

Artikel 5  Totstandkoming huurovereenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van VakanZ.nl. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de huurder schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. Bij boeking via internet richt VakanZ.nl het boekingsproces dusdanig in dat de huurder er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door VakanZ.nl is de huurder aan deze overeenkomst gebonden. 

Artikel 6  Weigering boekingen
1. VakanZ.nl behoudt zich het recht voor boekingen te weigeren indien hier gegronde redenen voor zijn. Onder gegronde redenen wordt verstaan: onbehoorlijk betaalbedrag in het verleden, laakbaar gedrag van de huurder en/of medehuurders in het verleden, maar ook als er aanwijzingen zijn dat de huurder en/of zijn medehuurders de accommodatie niet enkel en alleen voor toeristische doeleinden binnen het VakanZ-concept zal huren.
2. De accommodaties die door VakanZ.nl aangeboden worden, kunnen uitsluitend gehuurd worden door personen die ouder zijn dan 21 jaar. Groepen jongeren kunnen alleen in overleg een accommodatie reserveren.

 Artikel 7  Productomschrijving
De vakantieparken en accommodaties zijn zorgvuldig door VakanZ.nl geselecteerd. VakanZ.nl staat in voor de juistheid van de omschrijving van zowel de vakantieparken als de accommodaties, met dien verstande dat een afwijking van 15 procent van de opgegeven woonoppervlakten en afstanden aanvaardbaar worden geacht. De beschrijving en indrukken van de accommodaties en de directe omgeving, waaronder het vakantiepark, voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoensinvloeden enigszins afwijken van de beschrijving op de website of brochures van VakanZ.nl.

Artikel 8   Kennelijke fouten 
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden VakanZ.nl niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die –vanuit het perspectief van de gemiddelde huurder – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn. 

Artikel 9   Herroeping aanbod 
Het aanbod van VakanZ.nl is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de huursom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping wordt zo spoedig mogelijk na berichtgeving bekend gemaakt waarna VakanZ.nl de huurder indien mogelijk een alternatief aanbod doet.  

Artikel 10   Overmacht
Indien VakanZ.nl  door overmacht genoodzaakt is een reservering te annuleren, is zij verplicht de huurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Ook probeert VakanZ.nl in een dergelijke situatie voor een vergelijkbaar alternatief te zorgen. Wanneer de huurder het aangeboden alternatief niet accepteert, verplicht VakanZ zich de reeds ontvangen huursom terug te betalen. 

Artikel 11  Informatieplicht huurder
1. De huurder verstrekt VakanZ.nl voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde medehuurders die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoonnummer en e-mailadres. 
2. Met name dient de huurder informatie te verstrekken van hemzelf en van de door hem aangemelde medehuurders met betrekking tot zijn/hun lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, overlast, gevaar of risico’s voor de huurder, medehuurder dan wel de andere gasten of bezittingen van derden. 
3. Tevens vermeldt de huurder bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de bungalowvakantie omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers. 
4. Indien de huurder in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat de huurder en/of zijn medehuurders door VakanZ.nl van (verdere) deelname aan de bungalowvakantie wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht. 

Artikel 12  Huurder
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien. Alle verkeer, ook het betalingsverkeer, verloopt uitsluitend via de huurder.

Artikel 13  Informatie van derden
VakanZ.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites, sociale media en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 14  Betaling
1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de huurder een aanbetaling van 30% van de huursom, de boekingskosten en de premies van eventueel afgesloten annulerings- en/of reisverzekeringen te voldoen.
2. Het restant van de totale reissom moet uiterlijk acht weken voor vertrek in het bezit zijn van VakanZ.nl. 
3. Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door of namens VakanZ.nl schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. VakanZ.nl heeft het recht om daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Ook worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
4. Bij boeking binnen twee maanden voor de dag van vertrek moet terstond de gehele huursom worden voldaan.

Artikel 15  Geldige reisdocumenten
1. Indien de huurder de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. 
2. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. 

Artikel 16  Verzekeringen
Door of vanwege VakanZ.nl zal de huurder informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering. 

Artikel 17  Reisbescheiden
1. VakanZ.nl stelt de reisbescheiden, waaronder een informatiepakket, voucher en routebeschrijving, uiterlijk 14 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf in het bezit van de huurder, tenzij dit redelijkerwijs niet van VakanZ.nl kan worden gevergd.
2. Indien de huurder uiterlijk 10 dagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij VakanZ.nl.
3. In geval een boeking wordt gemaakt binnen 14 dagen voor de dag van vertrek geeft VakanZ.nl aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de huurder worden gesteld. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij VakanZ.nl.

Artikel 18  Wijzigingen door de huurder
1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de huurder een voorstel tot wijziging indienen bij VakanZ.nl op voorwaarde dat dit schriftelijk of per e-mail geschiedt en de eventuele annuleringkosten in acht worden genomen. VakanZ kan hiervoor wijzigingskosten in rekening ten hoogte van maximaal 35 euro.
2. Het is de huurder niet toegestaan de geboekte accommodatie onder te verhuren.
3. De huurder kan ten alle tijden de huurovereenkomst annuleren of een vervangende huurder aanwijzen op voorwaarde dat dit schriftelijk of per e-mail geschiedt en de annuleringskosten van ten minste 35 euro in acht worden genomen. Bij het aanwijzen van een vervangende huurder dienen oude én nieuwe huurder de overname schriftelijk of per e-mail te bevestigen aan VakanZ.nl. 
4. Indien de huurder wil annuleren en in contact wenst te komen met een vervangende huurder is het niet toegestaan om de accommodatie te huur aan te bieden in advertenties, sociale media, websites, etc. Hiervoor is vooraf toestemming noodzakelijk van VakanZ.nl.

Artikel 19  Wijzigingen door VakanZ.nl
1. Het aanbod van VakanZ.nl is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. In dit geval zal VakanZ.nl een alternatief aanbod aan de huurder aanbieden. Hierbij wordt er gezocht naar een gelijkwaardige accommodatie. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie wordt beoordeeld naar objectieve maatstaven waarbij er wordt gekeken naar de volgende aspecten; de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; de aard en klasse van de accommodatie; de faciliteiten die de accommodatie verder biedt; de samenstelling van het reisgezelschap. 
2. De huurder heeft het recht om de wijziging of het alternatieve aanbod af te wijzen. In dit geval heeft de huurder recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken. 

Artikel 20  Annulering door de huurder
1. Voor eigen-vervoerreizen van VakanZ.nl naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, stacaravans en campingstaanplaatsen, zijn naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en de premies van verzekeringen de volgende annuleringskosten verschuldigd: 
- tot 12 weken voor vertrek: 50 procent van de huursom; 
- tot 8 weken voor vertrek: 75 procent van de huursom; 
- binnen 8 weken voor vertrek: 100 procent van de huursom. 
2. De huurder dient bij annulering VakanZ.nl schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen, waarna VakanZ.nl de annulering schriftelijk of per e-mail zal bevestigen en de annuleringsnota toestuurt.

Artikel 21  Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid VakanZ.nl
1. VakanZ.nl is jegens de huurder niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en/of vergissingen op de website, brochures of informatiepakketten waarin zij afhankelijk is van derden in de berichtgeving naar de huurder.
2. VakanZ.nl is nimmer aansprakelijk voor schade en/of letsel die door welke oorzaak dan ook tijdens de reis of huurperiode is ontstaan. 
3. VakanZ.nl is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de huurder zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Artikel 22  Aansprakelijkheid huurder
1. De huurder en de medehuurders zijn wettelijk aansprakelijk voor alle door hem/hen veroorzaakte schade aan de accommodatie en/of het vakantiepark. 
2. De huurder is verplicht de door hem of zijn medehuurders veroorzaakte schade direct te melden bij de beheerder en deze schade te compenseren.

Artikel 23  Verplichtingen van de huurder ter plaatse
1. De huurder dient zich bij aankomst te melden bij de receptie of de beheerder tijdens de in de reisbescheiden aangegeven tijden.
2. De huurder betaalt bij aankomst de borg en de eventuele bijkomende kosten, zoals aangegeven in de reisbescheiden. 
3. De huurder dient de accommodatie uiterlijk op de in de reisbescheiden aangegeven tijd te hebben geruimd. VakanZ.nl is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd.
4. De huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de aangegeven redelijke gebruiksinstructies.
5. Bij de accommodatie aanwezige of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
6. Bij vertrek dient de huurder de accommodatie in een behoorlijke staat, dat wil zeggen: bezemschoon, achter te laten. Indien de huurder de eindschoonmaak zelf verricht dient de accommodatie schoon gemaakt te worden volgens de voorschriften die gelden op het betreffende vakantiepark. De in de accommodatie aanwezige zaken dienen op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen in de daartoe bestemde plaats. Indien de beheerder bij de eindcontrole op het tijdstip van vertrek constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet (bezem)schoon is, is de beheerder gerechtigd om extra kosten aan de huurder in rekening te brengen, eventueel in te houden op de borg.
7. De huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

Artikel 24  Naleven voorschriften
1. De huurder en zijn medehuurder zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de beheerder of zijn personeelsleden.
2. Indien de huurder of zijn medehuurders zodanige last of hinder oplevert dat een goede uitvoering van de bungalowvakantie wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, en in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen, kan de beheerder en/of VakanZ.nl besluiten de huurovereenkomst te beëindigen.

Artikel 25  Schade toegebracht door de huurder
1. Indien er sprake is van schade, al of niet opzettelijk toegebracht door de huurder of zijn medehuurders, aan de accommodatie, de faciliteiten op het vakantiepark en/of de openbare ruimte in de directe omgeving van het vakantiepark, dient de huurder dit onverwijld te melden aan zowel de beheerder als de VakanZ-parkleider (indien aanwezig).
2. De huurder en zijn medehuurders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte huurder.
3. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de huurder direct aan de beheerder onmiddellijk op diens verzoek te worden vergoed.

Artikel 26  Klachten
1. Eventuele klachten of tekortkomingen dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na aankomst, gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de huurder zich allereerst ter plaatse melden bij de beheerder of zijn personeelsleden (receptie) van het betreffende vakantiepark. Indien de klacht of tekortkoming niet (naar tevredenheid) wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de bungalowvakantie, moet de klacht ter plaatse worden gemeld bij de contactpersoon (parkleider) VakanZ.nl. Indien deze niet aanwezig is of de klacht of de tekortkoming hiermee niet is opgeheven, moet deze onverwijld worden gemeld bij het kantoor van VakanZ.nl.
2. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt VakanZ.nl voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport). Tevens zal VakanZ.nl zijn best doen om voor de huurder een vervangende accommodatie te vinden. 
3. Indien de huurder niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de beheerder of VakanZ.nl daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, wordt zijn eventuele recht op schadevergoeding beperkt of uitgesloten. 
4. Een klacht na (vroegtijdig) vertrek zonder voorgaand overleg met VakanZ.nl vrijwaart de beheerder en VakanZ.nl van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie dan ook tenzij door VakanZ.nl anders wordt bepaald. 
5. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee weken na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij VakanZ.nl. 
6. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze schriftelijk na kennisname door de huurder van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij VakanZ.nl te worden ingediend. 
7.Indien de huurder de klacht niet tijdig indient, wordt deze door VakanZ.nl niet in behandeling genomen, tenzij de huurder hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. VakanZ.nl geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht. 
8. VakanZ.nl  zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven dat de klacht in behandeling is genomen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de termijn verlengd met één maand en wordt de huurder hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 
9. VakanZ.nl treedt binnen de klachtenprocedure op als mediator en zal de belangen van huurder en beheerder afwegen en een voorstel naar beide partijen doen toekomen. Indien geen overeenstemming tussen huurder en beheerder wordt bereikt, staat het de huurder vrij om het geschil voor te leggen aan een bevoegde rechter van de rechtbank in Zwolle. Op alle geschillen is het Nederlands Recht van toepassing.

370